Zákonné normy

Současná právní legislativa klade požadavky na státní instituce z hlediska svobodného přístupu k informacím a na použitelný a přístupný web. Náš redakční systém je plně v souladu s těmito vyhláškami.

Jedná se zejména o tyto dokumenty, jejichž některé důležité odstavce uvádíme (zkrácené a upravené znění):

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

„Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace též způsobem umožňujícím dálkový přístup"

„Občané žádost o poskytnutí informace podávají ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací"

„Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní v přehledné formě způsobem umožňujícím i dálkový přístup"

Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

„Každý správní orgán zřizuje úřední desku. Obsah úřední desky zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (nebo uzavře smlouvu s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo, o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup)."

„Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup."

Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

„Registr je soubor dokladů podávaných veřejnými funkcionáři o činnostech, o majetku o příjmech, darech a závazcích. Registr vede tajemník obce nebo starosta, pokud obec nemá tajemníka."

„Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru."

Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

„Je třeba zajistit formu zveřejňovaných informací tak, aby se s informacemi uveřejňovanými způsobem umožňujícím dálkový přístup mohly v nezbytném rozsahu seznámit i osoby se zdravotním postižením".

Pravidla přístupnosti dle vyhlášky 64/2008Sb.

 1. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou textovou alternativu.
 2. Multimediální prvky nesoucí významové sdělení musí být doplněny textovými titulky, jestliže nejsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu.
 3. Pokud to charakter webových stránek nevylučuje, informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí být standardně ovladatelné. V opačném případě sdělí orgán veřejné správy tyto informace jiným způsobem.
 4. Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním musí být dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat.
 5. Informace sdělované barvou musí být dostupné i bez barevného rozlišení.
 6. Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) musí být vůči sobě dostatečně kontrastní, jestliže text nese významové sdělení.
 7. Velikost písma musí být možné zvětšit alespoň na 200 % a zmenšit alespoň na 50 % původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížeče. Při takové změně velikosti nesmí docházet ke ztrátě obsahu nebo funkcionality.
 8. Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní výstupní či ovládací zařízení.
 9. Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení. Pokud je předpokládáno či vyžadováno konkrétní programové vybavení, může to být pouze z důvodu technické nerealizovatelnosti přizpůsobení obsahu a kódu webové stránky všem programovým vybavením.
 10. Načtení nové webové stránky či přesměrování musí být možné jen po aktivaci odkazu nebo po odeslání formuláře.
 11. Načtení nové webové stránky do nového okna prohlížeče musí být možné jen v odůvodněných případech a uživatel na to musí být předem upozorněn.
 12. Na webové stránce nesmí docházet rychleji než třikrát za sekundu k výrazným změnám barevnosti, jasu, velikosti nebo umístění prvku.
 13. Zvuk, který zní na webové stránce déle než tři sekundy, musí být možné na této webové stránce vypnout nebo upravit jeho hlasitost.
 14. Časový limit pro práci s webovou stránkou musí být dostatečný. Pokud to nevylučuje charakter webové stránky, může uživatel časový limit prodloužit nebo vypnout.
 15. Webové stránky musí sdělovat informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou, pokud to charakter webové stránky nevylučuje.
 16. Rozsáhlé obsahové bloky musí být rozděleny do menších výstižně nadepsaných celků.
 17. Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách daného orgánu veřejné správy, je možné přeskočit. Pokud webové stránky nemají velký rozsah, nemusí být zajištěno přeskočení opakujících se bloků obsahu.
 18. Navigace musí být srozumitelná a konzistentní a na všech webových stránkách orgánu veřejné správy obdobná. Od ostatního obsahu webové stránky musí být zřetelně oddělena.
 19. Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) musí obsahovat odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webových stránek a odkaz na úvodní webovou stránku.
 20. 20. Pokud se jedná o rozsáhlejší webové stránky, musí být kromě navigace k dispozici rovněž vyhledávání nebo odkaz na mapu webových stránek. Odkaz na mapu webových stránek nebo vyhledávací formulář musí být k dispozici na každé webové stránce.
 21. Každá webová stránka musí mít výstižný název odpovídající jejímu obsahu.
 22. Každý formulářový prvek musí mít popisek vystihující požadovaný obsah.
 23. Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, musí být k dispozici informace o tom, ve které položce je chyba. Pokud to charakter webového formuláře nevylučuje, musí být k dispozici rovněž informace, jak tuto chybu odstranit.
 24. Text odkazu nebo jeho přímo související text musí výstižně popisovat cíl odkazu. Jestliže odkaz vede na jiný typ souboru, než je webová stránka, musí být odkaz doplněn sdělením o typu, případně o velikosti tohoto souboru.
 25. Každý rám musí mít vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost.
 26. Sémantické značky, které jsou použity pro formátování obsahu, musí být použity ve zdrojovém kódu tak, aby odpovídaly významu obsahu.
 27. Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, musí mít vždy uvedenu počáteční a koncovou značku. Značky musí být správně zanořeny a nesmí docházet k jejich křížení.
 28. Ve zdrojovém kódu musí být určen hlavní jazyk obsahu webové stránky.
 29. Prvky tvořící nadpisy a seznamy musí být korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu a musí být výstižné.
 30. Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, musí obsahovat značky pro záhlaví řádků nebo sloupců.
 31. Obsah všech tabulek musí dávat smysl čtený po řádcích zleva doprava.
 32. Každá webová stránka musí vždy obsahovat prohlášení o tom, že forma uveřejnění informací je v souladu s touto vyhláškou (prohlášení o přístupnosti) nebo odkaz na toto prohlášení.
 33. Pokud orgán veřejné správy některá z podmíněně povinných pravidel uvedených pod čísly položek 3, 9, 14, 15, 17, 20 a 23 v souladu s uvedenou podmínkou neuplatní, musí uveřejnit tuto informaci v prohlášení o přístupnosti, a to jejich číselným výčtem, včetně příslušného odůvodnění.

Aktuální projekty

Sportoviště Sušice

Webdesign, snadné ovládání redakčního systému, rezervace, kalendář, pravidelná tvorba obsahu... Stovky návštěvníků denně díky internetovému marketingu.

Puzzlepoint.cz s.r.o.

20000 produktů, stovky kategorií, pokladní online systém, sklady, zahraniční mutace, propagace v zahraničních vyhledávačích...

Leasyn s.r.o.

3D zobrazení produktů, pokročilé filtry, responzivní design sklady, práce se zákazníky (CRM), správa sociálních sítí...

HMStudio a.s.

propojení na informační systém Helios, tisíce produktů a objednávek synchronizované se sklady a účetnictvím.